Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje o zákaznících budou zpracovány výlučně v souladu se čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Osobní údaje každého zákazníka nebudou nikde zveřejňovány a nebudou zpracovány pro marketingové účely. Budou použity výhradně pro zpracování objednávek a pro komunikaci se zákazníkem.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění Vaší objednávky.

Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé prodávající)

Příjemci osobních údajů jsou:

Zásielkovňa s.r.o. – podílející se na dodávání zboží / služeb,

Slovenská pošta – podílející se na dodávání zboží / služeb,

WebSupport, s.r.o. – zajišťující služby spojené s provozováním eshopu (hosting),

M&A confident s.r.o. – zajišťující účetní služby

Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email prodávajícího.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování přístupu k počítačovému úložišti, šifrování komunikace a zabezpečení antivirovým programem.

Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.